Search DVDBeaver

S E A R C H    D V D B e a v e r

(aka "Nosferatu, eine Symphonie des Grauens" or "Nosferatu the Vampire" or "Nosferatu, a Symphony of Horror" or "Nosferatu, a Symphony of Terror" or "Nosferatu: The First Vampire" or "Terror of Dracula" or "Die Zwölfte Stunde")

.

directed by F.W. Murnau
Germany 1922

DVDs of Nosferatu compared to Blu-rays located HERE